II PRZEDSZKOLNE FORUM DOBRYCH PRAKTYK NAUCZCIELI I RODZICÓW

II PRZEDSZKOLNE FORUM DOBRYCH PRAKTYK  NAUCZCIELI I RODZICÓW

13 marca 2024r. w  Gminnym  Zespole  Szkół  w  Łagowie odbyło się  II  Przedszkolne Forum  Dobrych  Praktyk Nauczycieli i Rodziców.

Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie pan Zdzisław Zwoliński , zwracając szczególną uwagę na znaczenie wychowania przedszkolnego w procesie rozwoju dziecka. Celem spotkania było podniesienie jakości funkcjonowania przedszkola poprzez wymianę doświadczeń miedzy nauczycielami  jak również  wzmocnienie  współpracy rodziców i nauczycieli w rozwoju emocjonalnym dziecka. Spotkanie odbyło się w dwóch modułach. Pierwszy moduł dotyczył obserwacji   zajęć  prowadzonych przez p.Ewę Piątek w grupie dzieci  4-5 letnich z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. Po zakończeniu obserwacji dokonano ewaluacji z wykorzystaniem metody ,,Kosz i walizka”.

Drugi moduł rozpoczął się od prelekcji, którą przeprowadziła psycholog  pani Magdalena Baka - Niedbała  na temat:  ,,Roli współpracy  rodziców z nauczycielami w  rozwoju   emocjonalnym dzieci”. Następnie odbyła się część warsztatowa z rodzicami przeprowadzona przez wicedyrektor  p. Ewę Mikulko . Rodzice wypowiadali się  w  kwestiach; jakie działania wspierające  są realizowane w przedszkolu, które należy kontynuować  a  z jakich należy zrezygnować.  Wnioski zostaną wykorzystane do usprawnienia pracy placówki.

Dziękujemy rodzicom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Galeria: