Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Gminny Zespół Szkół w Łagowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie https://www.gzslagow.edu.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
  • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. 
  • Brak przełącznika kontrastu.

Strona posiada:
  • możliwość poruszania się używając podstawowych skrótów klawiszowych,
  • możliwość powiększenia liter  za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl +, 
  • możliwość pomniejszania liter  za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl -,
  • podświetlone linki,
  • jasne tło,
  • ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Istnieje możliwość powiększenia tekstu za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl +, pomniejszania tekstu za pomocą skrótów klawiszowych Ctrl -.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zdzisław Zwoliński gzslagow1@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 30 74 730. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Gminny Zespół Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 2, 26-025 Łagów

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskichwww.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi 4 wejścia: wejście do starego budynku od strony południowej z podjazdem dla wózków inwalidzkich, 1 wejście do przedszkola od strony północnej bez schodów, 2 wejścia do nowego budynku (w tym jedno z podjazdem dla wózków inwalidzkich, a drugie bez barier architektonicznych). Wejścia pozwalają na swobodny wjazd wózkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W nowym budynku znajduje się winda.
Osoba na wózku może poruszać się po całym budynku.

Dostępność toalety 

W starym budynku znajduje się toaleta oraz prysznic - przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce dla niepełnosprawnych znajduje się na parkingu od strony południowej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, oświaty.

Warunkiem wejścia na teren szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia z psem asystującym  zgodnie z Art. 20a ust. 3 w/w Ustawy nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Zgodnie z Art. 20a ust. 6 w/w Ustawy osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania oznaczeń dla niewidomych, słabo widzących oraz z tłumacza języka migowego

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Raport o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) »