Klasy sportowe

Pierwsza klasa sportowa utworzona została w roku szkolnym 2017/2018, kolejna w następnym roku szkolnym.Obecnie funkcjonuje dwie klasy (Vb, VIa).

Szkoła tworzy klasy sportowe o profilu:

  • piłka nożna dla chłopców, 
  • piłka siatkowa dla dziewcząt.

Liczba uczniów w klasie sportowej musi wynosić nie mniej niż 20 .

Ukierunkowane zajęcia odbywają się w wymiarze 6 godzin tygodniowo plus 4 godziny podstawowe. Łącznie 10 godzin tygodniowo.

Szkoła zapewnia uczniowi warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych, umożliwia uczniom korzystanie z obiadów szkolnych,organizuje w roku szkolnym jeden obóz sportowy.

Uczeń klasy IV sportowej otrzymuje jednorazową wyprawkę w formie 2 szt. koszulek z logo szkoły.


Do klasy sportowej może zostać przyjęty uczeń zamieszkujący w obwodzie szkoły, jak i poza nim. Warunkiem przyjęcia jest bardzo dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do uprawniania wybranej dyscypliny, dobre wyniki w nauce, minimum dobre zachowanie, zgoda rodziców/opiekunów prawnych.