Psycholog


„Moja praca jest moją pasją, którą staram się wykonywać z pełnym zaangażowaniem, starannością i uwagą skierowaną na potrzeby osób korzystających z mojej pomocy”.

mgr Magdalena Baka-Niedbała

Z wykształcenia jest psychologiem, w zawodzie, pracuje od 2006 roku. Przez cały okres pracy zawodowej ustawicznie wzbogaca  swój warsztat  pracy oraz nabywa nowe umiejętności. 
Dotychczas ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie: 
 • Socjoterapia,
 • Spektrum autyzmu, zespół Aspergera – diagnoza, terapia, edukacja,
 • Terapia pedagogiczna. 

Godziny pracy:
 • Poniedziałek 7:30 – 11:30
 • Wtorek 8:00 – 16:00
 • Środa 11:30 – 15:30
 • Czwartek 8:00 – 11:00
 • Piątek 7:30 – 10:30

Gabinet znajduje się w nowym budynku (dawne gimnazjum), na II piętrze, pokój 213.

Zadania psychologa:
 • udzielanie uczniom pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w środowisku szkolnym oraz przedszkolnym, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców, innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w życiu przedszkola i szkoły.