Informacje dotyczące naboru dzieci
 Informacje dotyczące naboru dzieci do punktów przedszkolnych,

oddziałów przedszkolnych oraz kl. I

na rok szkolny 2024/2025

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do punktów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Łagowie / Szkole Filialnej w Lechówku składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025.Deklaracje należy składać u wychowawców grup w dniach od 12 do 16 lutego 2024r. Dzieci te nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. Do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łagowie przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Łagów, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Do punktu przedszkolnego  może być przyjęte dziecko, które:

1) w roku 2024  kończy 3 lata (urodzone w roku 2021);

2) w roku 2024 kończy 4 lata (urodzone w roku 2020);

3) w roku 2024kończy 5 lat (urodzone w roku 2019).

Do oddziału przedszkolnego (kl.0) zorganizowanego w szkole podstawowej może być przyjęte dziecko, które  w roku  2024 kończy 6 lat (urodzone w roku 2018).

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka. 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Łagów mogą być przyjęci do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych (kl.0), zorganizowanych w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami w punktach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w dniach  od 19 lutego  do 8 marca 2024r. 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Łagowie przyjmowane są do klasy I na podstawie karty zgłoszenia złożonej przez rodziców. 

* Zgłoszenia należy składać u wychowawców  grup 0a, 0b, 0L w dniach od 12 do 16 lutego 2024r. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w dniach od 19 lutego do 8 marca 2024r.

W załączniku    harmonogram     terminów    przeprowadzenia   postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów na rok szkolny 2024/2025

zał.1


zał.2

zał.3