Młodzież Zapobiega Pożarom

Młodzież Zapobiega Pożarom

W Szkole Podstawowej odbędą się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Eliminacje szkolne OTWP online  »


Regulamin oraz pytania konkursowe z poprzednich edycji »

Zakres tematyczny Turnieju:
 • Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
 • Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Ochrona ludności.
 • Ochrona środowiska.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.
 
Literatura oraz przepisy pomocne w przygotowaniu do OTWP – 2021 r.
 • DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności / aktualizacja w 2021 r.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1123)
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
 • Ustawa z 23 października 2013 r. Prawo ochrony środowiska. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 września 2021r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r, w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).
 • Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym 8.IX.2006 r. z późniejszymi zmianami.
 • Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Ramowy minimalny standard medycznego wyposażenia zestawu R1.
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM. Warszawa 2021 r.
 • Europejska Rada Resuscytacji i wytyczne 2020 r.
 • Skrypt do szkolenia z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji
 • Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.
 • Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
 • Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
 • Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Działania na lodzie.
 • Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. 
 • Europejski Zielony Ład – Wikipedia.
 • Dzieje ochotniczych straży pożarnych.  Józef Szaflik