Informacje dotyczące rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Ogłoszenie
Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do punktów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Łagowie / Szkole Filialnej w Lechówku składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Deklaracje należy składać u wychowawców grup w dniach od 22 do 26 lutego 2021. 
Dzieci te nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do punku przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łagowie  przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Łagów, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Do punktu przedszkolnego  może być przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2021  kończy 3 lata (urodzone w roku 2018);
2) w roku 2021 kończy 4 lata (urodzone w roku 2017);
3) w roku 2021 kończy 5 lat (urodzone w roku 2016).

Do oddziału przedszkolnego (kl.0) zorganizowanego w szkole podstawowej może być przyjęte dziecko, które  w roku  2021 kończy 6 lat (urodzone w roku 2015).

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka. 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Łagów mogą być przyjęci do punktów przedszkolnych lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami w punktach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły zgodnie z załączonym harmonogramem tj. od 1 marca. 2021.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Łagowie przyjmowane są do klasy I na podstawie karty zgłoszenia złożonej przez rodziców. 
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców grup 0a, 0b, 0L w dniach od 22 do 26 lutego 2021.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły zgodnie z załączonym harmonogramem tj. od 1 marca.